Struktur Organisasi STIT Muhammadiyah Pacitan

Drs. H. Syamsudin, M.Ag.

(ketua)

Ahmadi, S.Pd.I., M.Pd.I (Wakil Ketua I)

Zaenur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I (Wakil Ketua II)

Muh Mustakim, M.Pd.I (Wakil Ketua III)